Privacyverklaring

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Stichting Volkszwemfeest te Haarlem, hierna te noemen SVZ, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze zwemmers.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SVZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door SVZ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Inschrijven in onze administratie
 • Innen van termijnbedragen
 • Aanwezigheidsregistratie en vorderingen van lessen.
 • Eventuele deelname aan clubactiviteiten
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail
 • Het plaatsen van behaalde diploma’s, verslagen en beeldmateriaal van clubactiviteiten op onze eigen website en in onze nieuwsbrief Waterpraat

Met bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:

 • Voor- en Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Zwemervaring/huidig niveau
 • Medische bijzonderheden waar onze lesgevers rekening mee moeten houden
 • Zwemniveau, lesuur en behaalde diploma’s

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SVZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SVZ van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • De vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij een verzoek ontvangen zullen wij dit binnen 30 dagen na binnenkomst verwerken.
U kan dit verzoek doen via ons contactformulier.

Klachten of vragen
Als SVZ zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met het bestuur contact op te nemen. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Stichting Volkszwemfeest

contact @ svz-haarlem.nl